За нас

ПЗУ ЛУКС МЕДИКУС е овластена специјалистичка ординација по медицина на труд. Врши систематски прегледи, биохемиски анализи, клинички прегледи, хематолошки и уринарен статус и др. 

ПЗУ ЛУКС МЕДИКУС е овластена за вршење на систематски преглед согласно Решение на Министерството за здравство на Република Македонија под бр. 22-9117/2.

За извршените прегледи се издава медицински документ - завршно мислење за кое е загарантирана тајноста на податоците.

Ординацијата е лоцирана во Карпош, Скопје, на адреса Ул. Козле бр.88/4. Располага со современа опрема од полето на медицината.

ПЗУ ЛУКС МЕДИКУС врши и прегледи на терен, што значи дека има мобилна екипа кога врши прегледи во сите градови низ Македонија.