Систематски прегледи за вашите вработени

Според Законот за безбедност и здравје при работа Сл.весник бр. 53/2013 год. и уредба за видот, начинот, обемот и ценовникот на здравствените прегледи бр.60/2013 год, систематски прегледи за вработени во сите дејности се задолжителни. Согласно овој Закон, работодавачот е должен на работникот да му овозможи лекарски преглед со кој ја утврдува работоспособноста на работникот согласно работната позиција, како и при нови вработувања пред нивно распоредување на соодветната работна позиција.

 • Хематолошки статус
 • Уринарен статус
 • Биохемиски анализи
 • Дополнителни биохемиски анализи
 • Анамнеза
 • Клинички преглед
  • Испитување на органи за дишење
  • Кардиоваскуларен систем
  • Локомоторен систем
  • Нервен систем
  • Абдоминални и урогенитални органи
  • Психолошко испитување
ЛУКС МЕДИКУС е овластена за вршење на систематски преглед согласно Решение на Министерство за здравство на Република Македонија под бр. 22-9117/2